Polityka prywatności

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WER ( zwane dalej „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3B, 43-400 Cieszyn tel. 33 85 79 079
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@zapon.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. wykonania realizacji umowy (art.6 ust 1 pkt. b RODO)
  2. udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczania na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  3. realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  4. wewnętrznych celów administracyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami co jest prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  6. realizacji kontaktu, wymiany informacji co jest prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  7. archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji i danych w przypadku konieczności wykazania faktów co jest prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. podmioty z usług których Administrator korzysta przed i podczas procesu realizacji umowy (podmiotą świadczącym usługi doradcze, prawne, informatyczne)
  2. inni odbiorcy (kontrahenci, Poczta Polska S.A., podmioty prowadzące działalność płatniczą, ubezpieczyciele, podmioty oraz organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa)
 5. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, a po upływie tego okresu przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa w związku z realizacją obowiązków prawnych,
 7. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Dane nie będą podlegać profilowaniu
 9. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem.