Konkursy ofert

Konkurs ofert na wykonanie robót w ramach dostosowania pomieszczeń kotłowni gazowej do obowiązujących wymagań prawnych w budynku przy ul. Bukowej 21 w Wiśle 

 

Spółdzielczy Dom Mieszkalny „DRZYMAŁÓWKA” ul. Bukowa 21 w Wiśle ogłasza konkurs ofert:

na wykonanie robót w ramach dostosowania pomieszczeń kotłowni gazowej do obowiązujących wymagań prawnych w budynku przy ul. Bukowej 21 w Wiśle.

Termin realizacji – wymagany: 30 listopad 2022r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Przebudowa kotłowni gazowej – ul. Bukowa 21” w siedzibie Zarządcy budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON,  Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

Termin składania ofert upływa dnia 05.09.2022r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.09.2022r. o godz. 12.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wymagana gwarancja na wykonanie – min. 3 lat.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena            –        max. 95 pkt 

Gwarancje   –      max.   5 pkt   (punktowane 1 pkt = 1 rok powyżej wymaganego 3-letniego okresu gwarancji)

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia lub do ograniczenia zakresu zamówienia bez podania przyczyny.

Do pobrania:

Projekt:

 

 

Konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji podwórzowej, przebudowy części parteru-zaplecza socjalnego w lokalu zakładu fryzjerskiego oraz wykonanie instalacji wentylacji w lokalu usługowym restauracji „Pod Merkurym” w budynku przy ul. Rynek 9 w Cieszynie

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 9 w Cieszynie w imieniu, której występuje Zarządca budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn, tel. (33) 857-90-79, ogłasza konkurs ofert: 

na wykonanie remontu elewacji podwórzowej, przebudowy części parteru-zaplecza socjalnego w lokalu zakładu fryzjerskiego oraz wykonanie instalacji wentylacji w lokalu usługowym restauracja „Pod Merkurym”  w budynku przy ul. Rynek  9  w Cieszynie.

Termin realizacji – wymagany: 31 grudnia 2022r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Remont elewacji podwórzowej Rynek 9” w siedzibie Zarządcy budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON,  Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

Termin składania ofert upływa dnia 21.07.2022r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.07.2022r. o godz. 12.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

Wymagana gwarancja na wykonanie – min. 5 lat.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena            –        max. 95 pkt  (waga kryterium 95%)

Gwarancje   –      max.   5 pkt  (waga kryterium 5 %;  punktowane 1 pkt = 1 rok powyżej wymaganego 5-letniego okresu gwarancji )

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia lub do ograniczenia zakresu zamówienia bez podania przyczyny.

Do pobrania:

Projekt: