Zarządzanie nieruchomościami

W chwili obecnej podstawową działalnością Spółki jest zarządzanie nieruchomościami. Główna specjalność to zarządzanie budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, do czego Spółka posiada niezbędne przygotowanie. Posiada ok. 150 podpisanych umów o zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych w których znajduje się prawie 2.600 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 130.000 m2 .

 

Zarządzane wspólnoty mieszkaniowe znajdują się głównie w Cieszynie, ale również w Zebrzydowicach, Goleszowie, Wiśle, Istebnej i innych okolicznych miejscowościach.

 

Pokrewną działalnością prowadzoną przez Spółkę ZAPON jest zarządzanie nieruchomościami w całości należącymi do jednego właściciela lub stanowiącymi współwłasność kilku osób.

 

Umowy o zarządzanie zawarte pomiędzy naszą firmą a zarządami wspólnot bądź właścicielami szczegółowo określają zakres naszych obowiązków i w zależności od tego zakresu ustalane jest również nasze wynagrodzenie za powyższą usługę.

 

Czynności związane z realizacją tych umów wykonywane są zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardów zawodowych ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej. Kierujemy się także zasadą ochrony interesu osób, na których rzecz wykonujemy te czynności.

 

Obsługa księgowa

Każda Wspólnota Mieszkaniowa posiada wyodrębnioną księgowość i własne konto bankowe, z którego prowadzone są wszelkie rozliczenia. Gromadzone środki finansowe w miarę możliwości przekazywane są na lokaty bankowe.

 

Obsługa księgowa nieruchomości wykonywana jest przez zatrudnione w Spółce wykwalifikowane księgowe. Całość rozliczeń finansowych prowadzona jest przy wykorzystaniu programu komputerowego „SŁONie” firmy Mieszczanin.

 

Dla wygody mieszkańców w siedzibie firmy prowadzona jest Agencja Bankowa MONETIA, w której właściciele lokali mogą, bez dodatkowych prowizji, dokonywać wpłat zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej, w tym na Fundusz Remontowy oraz pozostałych opłat związanych z mieszkaniem na konta wspólnot. Przy tej okazji właściciele mogą na bieżąco uzgadniać swoje salda, kontrolować stan funduszy wspólnoty i realizację planów gospodarczych jak również zgłaszać ewentualne usterki w nieruchomościach.

 

Codzienność w zarządzaniu nieruchomościami

Naszym podstawowym zadaniem jest stała troska o stan techniczny nieruchomości, pełna i skuteczna obsługa budynków, od zapewnienia dostawy mediów i wywozu nieczystości, poprzez bieżące przeglądy techniczne budynków, do zapewnienia niezbędnych remontów.

 

W trakcie corocznych zebrań Wspólnot Mieszkaniowych proponowany jest właścicielom plan gospodarczy nieruchomości w tym plan remontów i ustalana jest wysokość zaliczek potrzebnych na realizację zadań przyjętych w planie gospodarczym.

 

Remonty

Przeglądy budowlane okresowe budynków wykonywane są w znacznym zakresie przez własnych pracowników firmy z wykorzystaniem posiadanych przez nich uprawnień.

 

Opracowane przez nas propozycje kompleksowych remontów budynków, stanowią dla właścicieli podstawę rzeczowej analizy problemu i podejmowania optymalnych decyzji rzeczowo – finansowych.

 

Firma ZAPON Sp. z o.o. własnymi siłami przygotowuje, organizuje i nadzoruje wykonywanie remontów administrowanych budynków. Dobór wykonawców odbywa się poprzez ogłaszanie konkursów i przetargów na wykonanie zaplanowanych remontów – brane są oczywiście pod uwagę ewentualne rekomendacje właścicieli w tym zakresie.