Konkursy ofert

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych tylnych  w budynku przy  ul.Michejdy 30 w Cieszynie
 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Michejdy 30 w Cieszynie  w imieniu, której występuje Zarządca budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3B, 43-400 Cieszyn, tel. (33) 857-90-79, ogłasza konkurs ofert: 

na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych tylnych w budynku przy  ul.Michejdy 30 w Cieszynie

Termin realizacji – wymagany : 30 listopad 2024r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Docieplenie ścian – Michejdy 30” w siedzibie Zarządcy budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON,  Sp.    z o.o. ul. Bielska 3B, 43-400 Cieszyn

Termin składania ofert upływa dnia 14.05.2024r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.05.2024r. o godz. 12.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B,43-400 Cieszyn,

Wymagana gwarancja na wykonanie  – min. 5 lat.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena            –        95 %

Gwarancje   –      5 % ( punktowane 1% = 1 rok powyżej wymaganego 5-letniego okresu gwarancji )

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia lub do ograniczenia zakresu zamówienia bez podania przyczyny.

Cieszyn,  30.04.2024r. 

Do pobrania: