Konkursy ofert

Docieplenie ściany zewnętrznej – ul. Głęboka 57

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Głębokiej 57 w Cieszynie ogłasza konkurs ofert:

na wykonanie remontu elewacji płd.-zach. od ul. Przykopa w budynku przy ul. Głębokiej 57 w Cieszynie

Instrukcję przystąpienia do konkursu ofert można odebrać u Zarządcy  budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON  Sp. z o.o. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn lub pobrać ze strony: www.zapon.pl

Termin realizacji – wymagany: 31 sierpień 2018r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Remont elewacji – Głęboka 57” w siedzibie Zarządcy budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON,  Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn

Termin składania ofert upływa dnia 14.03.2018r. o godz. 15.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.03.2018r. o godz. 8.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Wymagana gwarancja na wykonanie  – min. 5 lat.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena   –  95 %

Gwarancje  – 5 % ( punktowane 1% = 1 rok powyżej wymaganego 5-letniego okresu gwarancji )

 

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia lub do ograniczenia zakresu zamówienia bez podania przyczyny.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Instrukcja

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5