Konkursy ofert

Konkurs ofert na wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym Istebna 833

 

Wspólnota Mieszkaniowa Istebna 833, w imieniu której występuje Zarządca budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3B, 43-400 Cieszyn tel. (33) 857-90-79, ogłasza konkurs na:

wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym Istebna 833. 

 

Termin realizacji – wymagany: 30.11.2023r. lub nie później niż 60 dni po wykonaniu przez TAURON nowego przyłącza

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

 

Instrukcję przystąpienia do konkursu ofert można odebrać u Zarządcy  budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON  Sp. z o.o. ul. Bielska 3B, 43-400 Cieszyn.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami – Pan Tadeusz Milczarek – inspektor d/s technicznych lub Pan Leszek Rakowski – inspektor d/s technicznych firmy ZAPON ul. Bielska 3B – parter, tel. (33) 857 90 79 w godz. 700 – 1500.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zarządcy budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3B, 43-400 Cieszyn.

 

Termin składania ofert upływa dnia 16.02.2023r. o godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.02.2023r. o godz. 12.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

 

W konkursie mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w instrukcji przystąpienia do konkursu.

 

Wymagana gwarancja na wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej min. 5 lat.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena            –        95 %

Gwarancje   –   5 % ( punktowane 1% = 1 rok powyżej wymaganego 5 letniego okresu gwarancji )

 

Do pobrania: 

Projekt techniczny:

 

 

Konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji frontowej w budynku przy ul. Wyższa Brama 23 w Cieszynie 

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wyższa Brama 23 w Cieszynie  w imieniu, której występuje Zarządca budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn, tel. (33) 857-90-79, ogłasza konkurs ofert: 

 

na wykonanie remontu elewacji frontowej w budynku przy ul. Wyższa Brama 23 w Cieszynie

 

Termin realizacji – wymagany: 30 listopada 2023r.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Remont elewacji – Wyższa Brama 23” w siedzibie Zarządcy budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON,  Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

 

Termin składania ofert upływa dnia 25.01.2023r. o godz. 11.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.01.2023r. o godz. 12.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Wymagana gwarancja na wykonane roboty  – min. 5 lat.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena            –        95 %

Gwarancje   –   5 % ( punktowane 1% = 1 rok powyżej wymaganego 5 letniego okresu gwarancji )

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia lub do ograniczenia zakresu zamówienia bez podania przyczyny.

 

Do pobrania:

 

Konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji podwórzowej, przebudowy części parteru-zaplecza socjalnego w lokalu zakładu fryzjerskiego oraz wykonanie instalacji wentylacji w lokalu usługowym restauracji „Pod Merkurym” w budynku przy ul. Rynek 9 w Cieszynie

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 9 w Cieszynie w imieniu, której występuje Zarządca budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn, tel. (33) 857-90-79, ogłasza konkurs ofert: 

na wykonanie remontu elewacji podwórzowej, przebudowy części parteru-zaplecza socjalnego w lokalu zakładu fryzjerskiego oraz wykonanie instalacji wentylacji w lokalu usługowym restauracja „Pod Merkurym”  w budynku przy ul. Rynek  9  w Cieszynie.

Termin realizacji – wymagany: 31 październik 2023r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Remont elewacji podwórzowej Rynek 9” w siedzibie Zarządcy budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON,  Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

Termin składania ofert upływa dnia 24.01.2023r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.01.2023r. o godz. 12.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

Wymagana gwarancja na wykonanie – min. 5 lat.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena            –        max. 95 pkt  (waga kryterium 95%)

Gwarancje   –      max.   5 pkt  (waga kryterium 5 %;  punktowane 1 pkt = 1 rok powyżej wymaganego 5-letniego okresu gwarancji )

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia lub do ograniczenia zakresu zamówienia bez podania przyczyny.

Do pobrania:

Projekt: