Konkursy ofert

Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z adaptacją pomieszczenia węzła cieplnego w budynku ul. Solna 10 w Cieszynie.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Solna 10 w Cieszynie, w imieniu, której występuje Zarządca budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3B, 43-400 Cieszyn  tel. (33) 857-90-79, ogłasza konkurs ofert:

budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z adaptacją części pomieszczenia pralni na pomieszczenie węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Solnej 10 w Cieszynie.

Termin realizacji – wymagany:

  • adaptacja węzła i doprowadzenie zimnej wody do pom. węzła– 09.2019r.
  • pozostałe roboty – 11.2019r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Instrukcję przystąpienia do konkursu ofert można odebrać u Zarządcy budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o.

  1. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami – Pan Tadeusz Milczarek – inspektor d/s technicznych lub Pan Leszek Rakowski – inspektor d/s technicznych firmy ZAPON ul. Bielska 3 B – parter, tel. (33) 857 90 79   w godz. 700 – 1500

Oferty należy składać w siedzibie Zarządcy budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON, Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn

Termin składania ofert upływa dnia 11.07.2019r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.07.2019r. o godz. 12.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn

W konkursie mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w instrukcji przystąpienia do konkursu.

Wymagana gwarancja na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz zimnej i ciepłej wody użytkowejmin. 5 lat.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena           – 95 %

Gwarancje   – 5 % ( punktowane 1%=1 rok powyżej wymaganego 5-letniego okresu gwarancji )

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia lub do ograniczenia zakresu zamówienia bez podania przyczyny.

 

Dokumenty do pobrania:

ogłoszenie

instrukcja

oferta wykonawcy – załącznik nr 1

oświadczenie odpady – załącznik nr 3

kosztorys ofertowy – załącznik nr 4.1

kosztorys ofertowy – załącznik nr 4.2

zał do kosztorys – załącznik nr 5

Cieszyn, 18.06.2019r.

 

Ocieplenie ścian budynków ul. Wiejska 8 i 10

w Jarząbkowicach

Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami Zapon Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wiejskiej 8 i 10 w Jarząbkowicach  zaprasza do wzięcia udziału  w konkursie ofert na docieplenie ścian zewnętrznych.

W ofercie należy podać oddzielnie :

Wiejska 8 ( I część )            – kwotę netto za 1m2 docieplenia ściany oraz okres gwarancji.

Wiejska 10 ( II część )         – kwotę netto za 1m2 docieplenia ściany oraz okres gwarancji.

W oferowanych cenach za m2 docieplenia należy ująć wszystkie prace ujęte w powyższej instrukcji.

Rozliczenie powykonawcze będzie iloczynem ilości wykonanego ocieplenia ścian gr.15cm oraz stawki za metr kwadratowy (odejmując powierzchnię otworów okiennych i drzwiowych większą niż 1,50m2 oraz dodając powierzchnię tynkowanych szpalet tychże otworów)

 

Należy podać stawki i narzuty na roboty dodatkowe, które mogą wystąpić w trakcie realizacji robót, a będą rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego tj.:

  1. stawka roboczogodziny R (z narzutami bez Vat),
  2. narzuty kosztów pośrednich ( K p ) do sprzętu
  3. zysk do cen najmu sprzętu i transp.technol. oraz Kp od sprzętu ( Z )
  4. koszty zakupu materiałów ( K z )

Wymagany minimalny okres gwarancji na całość robót – 5 lat.

 Kryteria oceny ofert:           Cena – 95 %

Gwarancja – 5 % – za każdy rok powyżej 5-ciu lat 1 %;

Brak podania sprecyzowanego okresu gwarancji lub podanie gwarancji krótszej niż 5 lat będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Wadium – nie pobiera się.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy realizuje się w formie pieniężnej.

Wysokość kwoty zabezpieczenia ustala się na 5 % wartości umownej netto.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie potrącone z pierwszej faktury częściowej i wpłacone na lokatę bankową wspólnoty mieszkaniowej.

Zwrot kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy :

  1. a) zwrot 50 % kwoty zabezpieczenia, gwarantującej wykonanie robót zgodnie z umową, zostanie dokonany do 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym zleconych prac.
  2. b) zwrot pozostałych 50 % kwoty zabezpieczenia nastąpi do 14 dni po upływie terminu gwarancji, po uprzednim usunięciu ewentualnych usterek objętych gwarancją.

Wymagane terminy wykonania wg tabeli.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Docieplenie ścian Wiejska 8-10” do dnia 11.07.2019r. godz. 11.00.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi dnia 11.07.2019r. o godz. 12.00 w siedzibie naszej firmy.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia lub do zmiany zakresu zamówienia bez podania przyczyny.

 

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja – konkurs na ocieplenie Wiejska 8-10