Konkursy ofert

Konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji podwórzowej, przebudowy części parteru-zaplecza socjalnego w lokalu zakładu fryzjerskiego oraz wykonanie instalacji wentylacji w lokalu usługowym restauracji „Pod Merkurym” w budynku przy ul. Rynek 9 w Cieszynie

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 9 w Cieszynie w imieniu, której występuje Zarządca budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn, tel. (33) 857-90-79, ogłasza konkurs ofert: 

na wykonanie remontu elewacji podwórzowej, przebudowy części parteru-zaplecza socjalnego w lokalu zakładu fryzjerskiego oraz wykonanie instalacji wentylacji w lokalu usługowym restauracja „Pod Merkurym”  w budynku przy ul. Rynek  9  w Cieszynie.

Termin realizacji – wymagany: 31 grudnia 2022r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Remont elewacji podwórzowej Rynek 9” w siedzibie Zarządcy budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON,  Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

Termin składania ofert upływa dnia 21.07.2022r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.07.2022r. o godz. 12.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

Wymagana gwarancja na wykonanie – min. 5 lat.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena            –        max. 95 pkt  (waga kryterium 95%)

Gwarancje   –      max.   5 pkt  (waga kryterium 5 %;  punktowane 1 pkt = 1 rok powyżej wymaganego 5-letniego okresu gwarancji )

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia lub do ograniczenia zakresu zamówienia bez podania przyczyny.

Do pobrania:

Projekt:

Konkurs ofert na wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kopydło 51 w Wiśle

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kopydło 51 w Wiśle w imieniu, której występuje Zarządca budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn, tel. (33) 857-90-79, ogłasza konkurs ofert: 

na wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kopydło 51 w Wiśle.

Termin realizacji – wymagany: 31 lipiec 2022r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Instrukcję przystąpienia do konkursu ofert można odebrać u Zarządcy budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.
Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami – Pan Mariusz Kokot – inspektor d/s technicznych lub Pan Leszek Rakowski – inspektor d/s technicznych firmy ZAPON ul. Bielska 3 B – parter, tel. (33) 857 90 79 w godz. 7:00 – 15:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zarządcy budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON, Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B,
43-400 Cieszyn.
W konkursie mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w instrukcji przystąpienia do konkursu.

Termin składania ofert upływa dnia 16.05.2022r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.05.2022r. o godz. 12.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

Wymagana gwarancja na wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej – min. 5 lat.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena            –        95 %

Gwarancje   –      5 % ( punktowane 1% = 1 rok powyżej wymaganego 5-letniego okresu gwarancji )

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia lub do ograniczenia zakresu zamówienia bez podania przyczyny.

Do pobrania: