Konkursy ofert

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kossak 20A i 20B w Cieszynie.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kossak 20A i 20B w Cieszynie, w imieniu, której występuje Zarządca budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul.Bielska 3B, 43-400 Cieszyn tel. (33) 857-90-79, ogłasza przetarg:

na wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul.Kossak 20A i 20B w Cieszynie.

Termin realizacji – wymagany: 29 luty 2020r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Instrukcję przystąpienia do konkursu ofert można odebrać u Zarządcy budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o ul.Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami – Pan Tadeusz Milczarek – inspektor d/s technicznych lub Pan Leszek Rakowski – inspektor d/s technicznych firmy ZAPON ul. Bielska 3 B – parter, tel. (33) 857 90 79 w godz. 700 – 1500

Oferty należy składać w siedzibie Zarządcy budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON, Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn

Termin składania ofert upływa dnia 23.09.2019r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.09.2019r. o godz. 12.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn

W konkursie mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w instrukcji przystąpienia do konkursu.

Wymagana gwarancja na wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowejmin. 5 lat.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena           – 95 %

Gwarancje   – 5 % ( punktowane 1%=1 rok powyżej wymaganego 5-letniego okresu gwarancji )

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia lub do ograniczenia zakresu zamówienia bez podania przyczyny.

 

Załączniki do pobrania:

instrukcja do konkursu

oferta wykonawcy – załącznik nr 1

ośw o odpadach – załącznik nr 3

kosztorys ofertowy – załącznik nr 4.1

kosztorys ofertowy – załącznik nr 4.2

zał do kosztorysowania – załącznik nr 5

Cieszyn, 03.09.2019r.