Konkursy ofert

Konkurs ofert na remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bielskiej 14, ul. Tysiąclecia 2 oraz ul. Mickiewicza 8 w Cieszynie

Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami Zapon Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz niżej wymienionych Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na remont klatek schodowych przy ul. Bielskiej 14, ul. Tysiąclecia 2 oraz ul. Mickiewicza 8 w Cieszynie. 

Instrukcje/zakres robót oraz szczegóły dotyczące terminu realizacji znajdują się w pliku „Instrukcja do konkursu„.

 

Oferta musi zawierać:

1.Wypełniony kosztorys ofertowy.
2.Określenie stawek roboczogodziny oraz narzutów na roboty dodatkowe nie ujęte w kosztorysie ofertowym.

Wymagany minimalny okres gwarancji na całość robót – 3 lata.

Kryteria oceny ofert: Cena – 100 %

Wadium – nie pobiera się.

Wymagane terminy wykonania zadań wg tabeli.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Malowanie klatek” do dnia 16.12.2021r. godz. 11.00.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi dnia 16.12.2021r. o godz. 12.00 w siedzibie naszej firmy.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia lub do zmiany warunków, zakresu zamówienia bez podania przyczyny.

Do pobrania: