Konkursy ofert

REMONT ELEWACJI UL. ZAMKOWA 6 W CIESZYNIE

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zamkowej 6 w Cieszynie, w imieniu, której występuje Zarządca budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o.                        ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn,  tel. (33) 857-90-79, ogłasza konkurs ofert:

 na wykonanie remontu elewacji od strony ul. Przykopa w budynku przy ul. Zamkowej 6            w Cieszynie

Termin realizacji – wymagany :          31 październik 2019r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Remont elewacji – Zamkowa 6” w siedzibie Zarządcy budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON, Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn

Termin składania ofert upływa dnia 20.05.2019r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.05.2019r. o godz. 12.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B,

43-400 Cieszyn,

Wymagana gwarancja na wykonanie remontu elewacji od strony ul. Przykopamin. 5 lat.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena           – 95 %

Gwarancje   –    5 % ( punktowane 1%=1 rok powyżej wymaganego 5-letniego okresu gwarancji )

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia lub do ograniczenia zakresu zamówienia bez podania przyczyny.

Cieszyn, 6 maja 2019r.

 

Załączniki do pobrania:

założenia do kosztorysowania

kosztorys ofertowy

instrukcja do konkursu

oferta wykonawcy

oświadczenie odpady

 

DOCIEPLENIE SCIANY ZEWNĘTRZNEJ SZCZYTOWEJ PŁN-ZACH W BUDYNKU PRZY UL. GŁĘBOKIEJ 45                  W CIESZYNIE – II KONKURS OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Głębokiej 45 w Cieszynie w imieniu, której występuje Zarządca budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o.

ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn, tel. (33) 857-90-79, ogłasza konkurs ofert:

na wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej szczytowej płn-zach w budynku

przy ul. Głębokiej 45 w Cieszynie

Termin realizacji – wymagany : 31 październik 2019r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Docieplenie ściany – Głęboka 45”

w siedzibie Zarządcy budynku – Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON, Sp.    z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn

Termin składania ofert upływa dnia 15.05.2019r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.05.2019r. o godz. 12.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ZAPON Sp. z o.o. ul. Bielska 3 B, 43-400 Cieszyn,

Wymagana gwarancja na wykonanie – min. 5 lat.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena           –       95 %

Gwarancje   –       5 % ( punktowane 1% = 1 rok powyżej wymaganego 5-letniego okresu gwarancji )

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia lub do ograniczenia zakresu zamówienia bez podania przyczyny.

Cieszyn, 25 kwiecień 2019r.

 

Dokumenty do pobrania:

założenia do kosztorysowania

oferta wykonawcy

kosztorys ofertowy

instrukcja

oświadczenie odpady

 

DOCIEPLENIE SCIANY ZEWNĘTRZNEJ TYLNEJ                           UL. TOMANKA 8 W CIESZYNIE

Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami Zapon Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Tomanka 8 w Cieszynie zaprasza do wzięcia udziału  w konkursie ofert na docieplenie ściany zewnętrznej tylnej:

W ofercie należy podać :

Tomanka 8                         – kwotę netto za 1m2 docieplenia ściany,

oraz okres gwarancji.

W oferowanych cenach za m2 docieplenia należy ująć wszystkie prace ujęte w powyższej instrukcji.

Rozliczenie powykonawcze będzie iloczynem ilości wykonanego ocieplenia ścian gr.15cm oraz stawki za metr kwadratowy (odejmując powierzchnię otworów okiennych i drzwiowych większą niż 1,50m2 oraz dodając powierzchnię tynkowanych szpalet tychże otworów) tzn. koszt wykonania połączenia istniejącego docieplenia (ok. 21m2) z nowym dociepleniem, uzupełnienie grubości styropianu, kołkowanie, przyklejenie warstwy siatki w kleju oraz tynkowanie należy doliczyć do oferowanej stawki za metr kwadratowy.

Należy podać stawki i narzuty na roboty dodatkowe, które mogą wystąpić w trakcie realizacji robót, a będą rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego tj.:

  1. stawka roboczogodziny R (z narzutami bez Vat),
  2. narzuty kosztów pośrednich ( K p ) do sprzętu
  3. zysk do cen najmu sprzętu i transp.technol. oraz Kp od sprzętu ( Z )
  4. koszty zakupu materiałów ( K z )

Wymagany minimalny okres gwarancji na całość robót – 5 lat.

 Kryteria oceny ofert:           Cena – 95 %

Gwarancja – 5 % – za każdy rok powyżej 5-ciu lat 1 %;

Brak podania sprecyzowanego okresu gwarancji lub podanie gwarancji krótszej niż 5 lat będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Wadium – nie pobiera się.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy realizuje się w formie pieniężnej.

Wysokość kwoty zabezpieczenia ustala się na 5 % wartości umownej netto.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie potrącone z pierwszej faktury częściowej i wpłacone na lokatę bankową wspólnoty mieszkaniowej.

Zwrot kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy :

  1. a) zwrot 50 % kwoty zabezpieczenia, gwarantującej wykonanie robót zgodnie z umową, zostanie dokonany do 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym zleconych prac.
  2. b) zwrot pozostałych 50 % kwoty zabezpieczenia nastąpi do 14 dni po upływie terminu gwarancji, po uprzednim usunięciu ewentualnych usterek objętych gwarancją.

Wymagane terminy wykonania wg tabeli.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Docieplenie Tomanka 8” do dnia 15.05.2019r. godz. 11.00.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi dnia 15.05.2019r. o godz. 12.00 w siedzibie naszej firmy.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia lub do zmiany zakresu zamówienia bez podania przyczyny.

 

Załączniki do pobrania:

Instrukcja – konkurs na ocieplanie Tomanka 8