Segregacja odpadów

W związku z obowiązującymi od 1 lipca 2013 r. nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi, uprzejmie informujemy, że zbiorcze deklaracje (nowe lub korekty) dla nieruchomości budynkowych (wspólnot mieszkaniowych) składa zarządca, na podstawie danych dostarczanych przez właścicieli lokali.

 

Właściciele lokali mają obowiązek przekazywania do zarządcy informacji o każdej zmianie mającej wpływ na wysokość opłaty. Zgłoszenie zmiany, o której mowa, winno być dokonane niezwłocznie – w terminie 14 dni od wystąpienia zmiany, jednak nie później niż do końca miesiąca w którym ta zmiana wystąpiła  – w formie pisemnego oświadczenia. Wymóg ten wynika z faktu, że deklaracja ustalająca wysokość opłaty stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, w przypadku stwierdzenia przez Urząd Miejski braku lub zaniżenia opłaty.

 

Aby zapewnić właściwą formę przekazywania informacji poniżej znajdują się druki oświadczeń, które po wypełnieniu i podpisaniu należy przekazać jednym z następujących sposobów:

  • osobiście do siedziby zarządcy,
  • poprzez wysłanie listu,
  • drogą elektroniczną jako skan na adres: biuro@zapon.pl

 

DEKLARACJE DO POBRANIA:

POBIERZ w formacie DOC (Microsoft Word, OppenOffice, LibreOffice)

POBIERZ w formacie PDF (Adobe Reader)